بررسي کاربرد توأم کود فسفره و دامي بر فراهمي فسفر خاک و عملکرد خاک آهکي

استفاده از کودهاي فسفره به دليل تثبيت فسفر در خاک و پايين بودن راندمان جذب آن توسط گياه همواره يکي از مسايل اساسي کشاورزي و توليد محصول به شمار مي‌رود. از اين رو استفاده از تکنيکها و روشهاي مناسب جهت افزايش کارآيي مصرف اين نوع کودها مي‌تواند بسيار راهگشا باشد. بر اين اساس به منظور بررسي کاربرد توأم کودهاي فسفره و دامي بر فراهمي فسفر خاک و عملکرد ذرت دانه‌اي در خاکهاي آهکي، آزمايشي بصورت فاکتوريل در قالب بلوکهاي کامل تصادفي با دو فاکتور که شامل فاکتور ميزان کود فسفره از منبع سوپر فسفات تريپل در چهار سطح ( 0 ، 150 ، ‎300 و ‎400 کيلوگرم در هکتار) و فاکتور کود دامي در سه سطح (بدون مصرف ، مصرف 5/‎7 تن در هکتار و مصرف ‎15 تن در هکتار)، با سه تکرار در ايستگاه تحقيقاتي ماهيدشت و به مدت دو سال اجرا شد. نمونه برداري از خاک بعد از برداشت محصول در اعماق 15-‎0 و 30-‎15 سانتي متري انجام گرفت که در آنها خصوصياتي نظير وزن مخصوص ظاهري، مواد آلي، ظرفيت تبادل کاتيوني، اسيديته، نيتروژن، فسفر، پتاسيم و عناصر ميکرو اندازه گيري شدند. در پايان فصل رشد نيز عملکرد کمي و کيفي محصول اندازه گيري گرديد.

نتايج نشان داد که اثرات اصلي مصرف سوپرفسفات تريپل بر عملکرد و اجزاي عملکرد از نظر آماري در سطح يک درصد معني‌دار گرديد. بطوريکه با مصرف ‎300 کيلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات تريپل عملکرد دانه ، وزن هزار دانه، قطر بلال و طول بلال نسبت به شاهد(عدم مصرف کود فسفره) به ترتيب 1/24، 7/5، 6/‎4 و 3/‎8 درصد افزايش يافت. از سوي ديکر اثرات اصلي مصرف کود دامي نيز بر عملکرد، اجزاي عملکرد و غلظت عناصر غذايي در دانه از نظر آماري در سطح يک درصد معني‌دار گرديد. بطوريکه با مصرف ‎15 تن در هکتار کود دامي عملکرد دانه، وزن هزار دانه، قطر و طول بلال نسبت به شاهد(عدم مصرف کود دامي) به ترتيب 6/19، 9/2، 6/‎4 و 4/‎8 درصد افزايش و غلظت عناصر غذايي نيتروژن، فسفر، پتاسيم، آهن، روي و منگنز در دانه نيز بترتيب 5/6، 6/13، 3/14، 6/‎13 و 6/‎9 درصد افزايش يافت. همچنين نتايج نشان داد که اثرات متقابل مصرف سوپرفسفات تريپل و کود دامي بر عملکرد، اجزاي عملکرد و غلظت عناصر غذايي در دانه از نظر آماري معني‌دار نگرديد.

نتايج بيانگر آن است که با مصرف توام کود دامي و شيمايي فسفري امکان کاهش مصرف کود شيمايي تا ‎50 درصد وجود دارد. در اين آزمايش بيشترين عملکرد با مصرف مقادير بالاي کود شيميايي و آلي به صورت توام به دست آمد. بهترين تيمار ناشي از کاربرد ‎300 کيلوگرم در هکتار سوپرفسفات تريپل و مصرف ‎15 تن در هکتار کود دامي بود. زيرا تحليل اقتصادي اين تحقيق نشان داد که مصرف توأم کود فسفره و کود دامي در تيمارهاي آزمايشي مثبت بوده و اين خود دليلي بر اقتصادي بودن مصرف توأم اين نهاده در تيمارهاي آزمايشي است. لذا اين تيمار اقتصادي ترين و بهترين ميزان مصرف کود فسفره و دامي است که قابل توصيه براي منطقه مي‌باشد.

نويسنده : حامدي، فردين
ناشر : موسسه تحقيقات خاک و آب

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید