شرح خدمات آزمایشگاه زیست باران

آزمایش های مربوط به تجزیه فیزیکی خاک
دانه بندی به طریق هیدرومتری
دانه بندی به طریق پیپت
درصد رطوبت
نفوذپذیری- دست نخورده
ضریب نگهداری آب در خاک
ضریب نقطه پژمردگی
وزن مخصوص ظاهری
وزن مخصوص حقیقی
تحت 6 فشار pf منحنی
 قطر ذرات خاک به طریق الک
پایداری خاکدانه ها

آزمایش های مربوط به تجزیه شیمیایی خاک
اسیدیته گل اشباع
قابلیت هدایت الکتریکی
درصد اشباع
کربن آلی
مواد خنثی شونده (آهک)
تست وجود گچ
اندازه گیری میزان گچ به روش استن
فسفر قابل جذب
پتاسیم قابل جذب
ازت نیتراته
ازت امونیاکی
ازت کل
کلسیم تبادلی+محلول(باتیتراسیون،دستگاه جذب اتمی)
منیزیم تبادلی+محلول(باتیتراسیون،دستگاه جذب اتمی)
پتاسیم تبادلی+محلول
سدیم تبادلی+محلول
کلسیم محلول (عصاره اشباع) باتیتراسیون
منیزیم محلول(عصاره اشباع) باتیتراسیون
(کلسیم+منیزیم)(عصاره اشباع)
کلسیم و منیزیم محلول با دستگاه جذب اتمی
سدیم محلول(عصاره اشباع)
پتاسیم محلول(عصاره اشباع)
کربنات محلول(عصاره اشباع)
بی کربنات محلول(عصاره اشباع)
سولفات محلول(عصاره اشباع)
کلر محلول(عصاره اشباع)
بسته آزمایش آنیون ها و کاتیون های محلول خاک
ظرفیت کاتیون های تبادلی
فسفر کل
کلسیم کل
منیزیم کل
سدیم کل
پتاسیم کل
گوگرد کل
سیلیس کل
سیلیس قابل جذب
گوگرد قابل جذب
آهن،منگنز،روی و مس کل
آهن،منگنز،روی و مس قابل جذب
بر قابل جذب
بر محلول
مقادیر کل عناصر سنگین سرب،کادمیوم و...
مقادیر قابل استفاده عناصر سنگین سرب و کادمیوم و ...
قرائت غلظت کاتیون ها در محلول با فلیم فتومتر
قرائت غلظت عناصر در محلول با دستگاه جذب اتمی
قرائت غلظت عناصر و ترکیبات در محلول با دستگاه اسپکتروفتومتر
قرائت غلظت عناصر در محلول با سیستم بدون شعله دستگاه جذب اتمی
قرائت غلظت عناصر در محلول با دستگاهICP

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید